You Are Here Home Hukamnama

Fear Ends Where Faith Begins

Sikhi-Faith

ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

 TODAY'S HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB, Sri Amritsar.

 

[October 4, 2012, Thursday 05:15 AM. IST]  

 

rwgu DnwisrI mhlw 3 Gru 4

<> siqgur pRswid ]

hm BIKk ByKwrI qyry qU inj piq hY dwqw ] hohu dYAwl nwmu dyhu mMgq jn kMau sdw rhau rMig rwqw ]1] hMau bilhwrY jwau swcy qyry nwm ivthu ] krx kwrx sBnw kw eyko Avru n dUjw koeI ]1] rhwau ] bhuqy Pyr pey ikrpn kau Ab ikCu ikrpw kIjY ] hohu dieAwl drsnu dyhu Apunw AYsI bKs krIjY ]2] Bniq nwnk Brm pt KUl@y gur prswdI jwinAw ] swcI ilv lwgI hY BIqir siqgur isau mnu mwinAw ]3]1]9]

 

vIrvwr 19 A`sU (sMmq 544 nwnkSwhI) 4 AkqUbr, 2012    (AMg: 666)


pMjwbI ivAwiKAw:

rwgu DnwisrI mhlw 3 Gru 4

<> siqgur pRswid ]

hy pRBU! AsI jIv qyry (dr dy) mMgqy hW, qUM suqMqr rih ky sB ƒ dwqW dyx vwlw hYN [ hy pRBU! myry auqy dieAwvwn ho [ mYƒ mMgqy ƒ Awpxw nwm dyh (qw ik) mYN sdw qyry pRym-rMg ivc rMigAw rhW [1[ hy pRBU! mYN qyry sdw kwiem rihx vwly nwm qoN sdky jWdw hW [ qUM swry jgq dw mUl hYN; qUM hI sB jIvW dw pYdw krn vwlw hYN koeI hor (qyry vrgw) nhIN hY [1[rhwau[hy pRBU! mYƒ mwieAw-vyVHy ƒ (hux qk mrn dy) AnykW gyV pY cuky hn, hux qW myry auqy kuJ myhr kr [ hy pRBU! myry auqy dieAwvwn ho [ myry auqy ieho ijhI b^SS kr ik mYƒ Awpxw dIdwr b^S [2[ hy BweI! nwnk AwKdw hY—gurU dI ikrpw nwl ijs mnu`K dy Brm dy prdy KulH jWdy hn, aus dI (prmwqmw nwl) fUMGI sWJ bx jWdI hY [ aus dy ihrdy ivc (prmwqmw nwl) sdw kwiem rihx vwlI lgn l`g jWdI hY, gurU nwl aus dw mn pqIj jWdw hY [3[1[9[

 

English Translation :

 

RAAG DHANAASAREE,  THIRD MEHL,  FOURTH HOUSE: 

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD.  BY THE GRACE OF THE TRUE GURU: 

I am just a poor beggar of Yours; You are Your Own Lord Master, You are the Great Giver. Be Merciful, and bless me, a humble beggar, with Your Name, so that I may forever remain imbued with Your Love.  || 1 ||   I am a sacrifice to Your Name, O True Lord. The One Lord is the Cause of causes; there is no other at all.  || 1 ||  Pause  ||   I was wretched; I wandered through so many cycles of reincarnation. Now, Lord, please bless me with Your Grace. Be merciful, and grant me the Blessed Vision of Your Darshan; please grant me such a gift.  || 2 ||   Prays Nanak, the shutters of doubt have been opened wide; by Guru’s Grace, I have come to know the Lord. I am filled to overflowing with true love; my mind is pleased and appeased by the True Guru.  || 3 || 1 || 9 ||

 

Thursday 19th  Assu (Samvat 544 Nanakshahi) 4th  October, 2012     (Page : 666)

 

 

 

Jee Aayan Nu

68.jpg